حفر چاه آب و فاضلاب عبارت است از:
• کندن چاه نو
• کندن انباری و میله
• کول گذاری در صورت شل بودن زمین برای رفع ریزش
• توقه چینی چاه
• لایروبی و گلدان گذاری چاه
• تعمیر چاه کهنه به نو
• کندن...