راهنماي خريد اسکنر


براي خريد يک اسکنر مناسب به نکات زير دقت کنيد.
1- نوع اسکنر: ابتدا نوع اسکنري که قصد خريد آن را داريد مشخص کنيد بيشتر اسکنرهاي موجود، از نوع تخت هستند. علت اين نامگذاري به اين دليل اين است که سطح اسکنر به صورت تخت است. علاوه بر اسکنرهاي تخت، اسکنرهاي ديگري نيز وجود دارند. اسکنرهاي Sheet-fed اسکنرهاي دستي، اسکنرهاي عکس؟
تجهيزات جانبي چند کاره شامل ترکيب چاپگر، اسکنر و فاکس درون يک دستگاه نمونه هايي ازديگر اسکنرهاي موجود است.
2- سرعت: سرعت اسکن به تفکيک پذيري آن بستگي دارد. هرچه تفکيک پذيري بالاتري را هنگام اسکن انتخاب کنيد، بيشتر بايد منتظر بمانيد.
3- اتصالات: بعضي اسکنرها به پورت پارالل کامپيوتروصل مي شوند وتنظيم و شناساندن آنها به کامپيوتر دشوار نيست. از آنجا که چاپگر را هم معمولا به پورت پارالل وصل مي کنند، برخي اسکنرها داراي يک کانکتور واسطه هستند که مي توانيد چاپگر را به آن وصل کنيد. فقط يادتان باشد همزمان از هر دواستفاده نکنيد.