توضیحات
تشخیص اصالت ایران چک
تشخیص اسکناس جعلی
عمر طولانی لامپ
حد اکثر صرفه جویی در برق
دارای یک عدد لامپ اصالت انواع اسکناس و چکهای مسافرتی