شرکت تعاونی از افراد حقیقی یا افراد حقوقی تشکیل شده است که هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهتر شدن وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا به وسیله خودیاری و کمک کردن به یکدیگر و همکاری آنها می باشد. شرکت های تعاونی به دو دسته تقسیم می شوند : شرکت تعاونی مصرف و شرکت تعاونی تولید. در شرکت تعاونی تولید شرکا مشاغل خود را جهت تولید و فروش کالا یا محصولات به کار می برند. در شرکت تعاونی مصرف دو هدف وجود دارد یکی اینکه فروش اجناس مورد نیاز برای مصارف زندگی اعم از این که اجناس یا کالاها را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند و دوم اینکه تقسیم نمودن نفع و ضرر میان شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها. مهم ترین شرایطی که بر شرکت های تعاونی حاکم است شامل موارد زیر می باشد :
شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد
شرکت تعاونی باید به ثبت برسد
شرکت تعاونی، مانند شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی است و دارایی آن، مجزا و مستقل از دارایی اعضاء می باشد
نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعیین می کند
سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود
حداقل تعداد اعضای شرکت تعاونی هفت نفر می باشد
شرکت تعاونی الزاماَ باید دارای بازرس باشد
خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری می باشد و نمی توان آن را منع کرد