به تکنیکی که در آن همه نشانه ها بایستی با دقت در نظر گرفته شوند به صورتی که عیب بالابر در قسمت خاصی از مدار محدود گردد عیب یابی منطقی می باشد. اگر یک عیب روی همه سیلندرها و موتورها اثر گذارد به شکل یک عیب عمومی شناخته می گردد. به این معنی که عیب بالابر امکان دارد ناشی از سیال هیدرولیکی ، سیستم کنترل الکتریکی بالابر یا منبع تغذیه باشد. وقتی که عیب فقط در یک عملگر رخ می دهد همه اجزایی که با آن عملگر در ارتباط اند بایستی در ابتدا بررسی گردند.
برای تشخیص دادن علت احتمالی عیب بالابر ، بایستی نقش و اثر دقیق همه اجزای مرتبط با سیستم شناخته گردند. با استفاده از این روش با توجه به علامت های عیب ، کارایی اجزا به ترتیب بررسی می گردد.